Máy xử lý laser CO2 3D (VZ20)

Hỗ trợ một loạt công việc từ sản xuất thử nghiệm đến cắt giảm

Bằng cách xây dựng một ô bán tự động, nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích từ sản xuất thử nghiệm đến hàn và cắt sản xuất hàng loạt.

TOP